Produkt dnia
Zbiornik dwupłaszczowy 5000l Swimer Tank Classic
Zbiornik dwupłaszczowy 5000l Swimer Tank Classic
16 000,00 zł 13 999,00 zł 13 008,13 zł 11 381,30 zł
szt.
Zbiornik 7500l Swimer Tank Exclusive
Zbiornik 7500l Swimer Tank Exclusive
22 500,00 zł 19 999,00 zł 18 292,68 zł 16 259,35 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy ON 10 000l Swimer Tank Basic
Zbiornik dwupłaszczowy ON 10 000l Swimer Tank Basic
20 541,00 zł 17 999,00 zł 16 700,00 zł 14 633,33 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy 2500 litrów Titan Standard 1
Zbiornik dwupłaszczowy 2500 litrów Titan Standard 1
9 000,00 zł 7 317,07 zł
szt.
Zbiornik na wodę pitną 2500l
Zbiornik na wodę pitną 2500l
4 600,00 zł 3 899,00 zł 3 739,84 zł 3 169,92 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO K24 5000 litrów
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO K24 5000 litrów
10 500,00 zł 8 299,00 zł 8 536,59 zł 6 747,15 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO 1340 litrów
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO 1340 litrów
8 000,00 zł 4 999,00 zł 6 504,07 zł 4 064,23 zł
szt.
Czy firma handlująca olejem napędowym i rozwożąca go do swoich klientów, ryzykuje utratę koncesji lub karę finansową w przypadku gdy zleje paliwo do zbiornika typu "mauzer" lub beczki i innego zbiornika jednopłaszczowego? 4

Odbiorca paliwa płynnego jest zobowiązany do jego przechowywania w zbiornikach spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Kontrolą zbiorników, o których mowa powyżej zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego. Z kolei zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiornik może być napełniany wyłącznie czynnikiem roboczym określonym na tabliczce i w protokole badania odbiorczego. Badanie odbiorcze wykonuje organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Dopiero pozytywny wynik badania odbiorczego stanowi podstawę do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika. Mając na uwadze powyższe, odnosząc się bezpośrednio do Pana zapytania wskazuję, że zlanie paliwa do zbiornika typu „mauzer”, beczki lub innego zbiornika jednopłaszczowego, może narazić Pana na określone, negatywne konsekwencje.

W szczególności Pana działanie może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo stypizowane w art. 164 § 1 kodeksu karnego lub wykroczenie określone w art. 63 pkt 1 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym.

Wyjaśnić należy, że magazynowanie paliwa, będącego substancją zapalną, w zbiorniku niespełniającym wymogów określonych w przywołanych powyżej rozporządzeniach, stwarza ryzyko eksplozji materiałów łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii. Zatem, również czynność zlania paliwa do takiego zbiornika stanowi działanie skutkujące zagrożeniem zaistnienia ww. zdarzenia.

Co więcej, choć opisany przez Pana stan faktyczny nie pozostaje w tym zakresie wyczerpujący, przyjąć należy zarazem, że sposób prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług transportowych, w tym ilość zatrudnianych przy tym pracowników, jak również okoliczności towarzyszące odbiorcy paliwa, w tym charakter i położenie jego mienia wokół zbiornika, do którego ma być zlane paliwo oraz ilość osób mających do niego wolny dostęp, mogą w konkretnym przypadku skutkować tym, że zagrożenie wskazaną eksplozją dotyczyłoby życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.
Podkreślić należy, że w szczególności możliwość pojawienia się w miejscu zlania paliwa do zbiornika w tym samym czasie kilku lub kilkunastu osób świadczy o tym, że zagrożenie, o którym mowa w dyspozycji art. 163 § 1 k.k., do którego odsyła art. 164 § 1 k.k., może realnie zaistnieć.

Innymi słowy, konkludując powyższe, przyjąć należy, że w konkretnych okolicznościach mogą zaistnieć podstawy do oceny działania polegającego na zlaniu paliwa do zbiornika niespełniającego wymogów określonych w odpowiednich przepisach, jako spełniającego przesłanki przestępstwa z art. 164 § 1 k.k., tj. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych, która zagrażałaby życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

 

Pomimo tego, że Pana działalność polega na sprzedaży i transporcie paliwa, nie sposób zarazem mówić o ewentualnej nieumyślności Pana działania, mając przy tym na uwadze, że owa nieumyślność wpływałaby wyłącznie na zagrożenie mniejszym wymiarem kary – nie powodowałaby ona braku karalności czynu jako takiego. Skoro prowadzi Pan działalność gospodarczą związaną z użyciem paliw, bezsprzecznym pozostaje powinność posiadania przez Pana pełnej wiedzy na temat tego, jakie zagrożenie istnieje przy nieprawidłowym jego magazynowaniu. Zakładać należy jednocześnie, że charakter Pana działalności gospodarczej związanej z handlem  paliwami skutkuje tym, że również Pan zajmuje się ich magazynowaniem, czemu niewątpliwie musi towarzyszyć świadomość tego, iż konieczne są odpowiednie decyzje legalizujące urządzenia służące do przechowywania paliwa.

Z powyższych względów zlanie przez Pana paliwa do zbiornika typu „mauzer”, beczki lub innego zbiornika jednopłaszczowego, może wyczerpywać dyspozycję zarówno art. 164 § 1 k.k., ale również art. 63 pkt 1 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym. Mianowicie, sprowadzenie przez Pana stanu bezpośredniego niebezpieczeństwa wybuchu materiałów łatwopalnych może zostać dokonane poprzez dopuszczenie do użytkowania przez odbiorcę paliwa urządzeń technicznych w postaci zbiorników paliwa bez odpowiednich decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, wszak oczywistym pozostaje, że na zbiorniki typu „mauzer”, beczki lub inne zbiorniki jednopłaszczowe organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie wyda odpowiedniej decyzji zezwalającej na eksploatację w zakresie przechowywania materiałów ciekłych zapalnych, w tym paliwa.

Komentarze do wpisu (4)

25 maja 2017

A co się stanie jeśli wleję sobie na stacji do 10 kanistrów osobno? Pozdrawiam ŁZ

26 maja 2017

Jak najbardziej może Pan zatankować paliwo do 10 kanistrów osobno na stacji paliw. Jednorazowo na stacji paliw zatankować można maksymalnie 500l oleju napędowego. Opisywana sytuacja dotyczy przeładunku oleju napędowego co według przepisów może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach posiadających infrastrukturę stacji paliw. Zbiorniki dwuplaszczowe, atestowane spełniają wymogi rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dlatego rozładunek paliwa z cysterny na terenie gospodarstwa rolnego bądź firmy usługowej może być dokonywany tylko i wyłącznie do tego typu zbiorników. Jeśli jednak wybierze się Pan na stację paliw z jednoplaszczowym zbiornikiem to jak najbardziej może Pan zatankować jednorazowo do 500l ponieważ czyni to Pan w miejscu do tego przeznaczonym tzn. na stacji paliw, która spełnia wymogi konieczne przy przeładunku paliw płynnych.

14 stycznia 2019

Wytłumaczy Pan wszystkim jeszcze co oznacza literka Y(grupa pakowania) w kodzie ADR który znajduję się na beczkach i mauzerach (DPPL). I co oznacza kod UN na nich naniesiony.

10 lutego 2019

Y oznaczna w tym przypadku III kategorię transportową. Traktuje o tym punkt 1.1.3.6 umowy europejskiej ADR dotyczacej transportu towarów niebezpiecznych dla środowiska. Olej napędowy klasyfikowany jest właśnie w III kategorii w/g tej umowy. Kod UN jest to międzynarodowe oznaczenie rodzaju substancji do której przechowywania został przeznaczony pojemnik. Kod UN oleju napędowego to 1202.